Regulamin

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy shop womai, działający pod adresem www.sklep.womai.pl, prowadzący
  działalność gospodarczą pod nazwą WOMAI sp. z. o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w
  Krakowie 31-154, przy ul. Pawia 34, NIP: 9452227830, REGON: 38340865500000. Firma
  wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej
  przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Dane kontaktowe:
  • adres pocztowy: shop womai, ul. Pawia 34, 31-154 Kraków.
  • adres poczty elektronicznej: womai.krakow@gmail.com
  • tel. 12 313 23 59 (opłata, jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem
  taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności
  zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów,
  zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego
  rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie shop womai oraz zasady postępowania
  reklamacyjnego.
 4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 5. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu
  internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami
  niniejszego Regulamin.
 6. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu
  internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie
  następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do
  sieci Internet,
  • skrzynka poczty elektronicznej,
  • konto bankowe z dostępem do Internetu

§ 2.
ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego
  przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu
  internetowego www.sklep.womai.pl
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i
  zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu sklepu, którego treść w trakcie procedury
  składania zamówienia wyświetla się klientowi na ekranie monitora i w celu podjęcia dalszych
  czynności, w ramach składania zamówienia, Klient zobowiązany jest oświadczyć poprzez
  zaznaczenie właściwego pola, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych
  osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne oraz
  wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia,
  zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, podanych podczas składania zamówienia
  w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych
  osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu
  złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych, jako obligatoryjne, jest
  dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu
  internetowego skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób
  płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie
  przez naciśnięcie na przycisk Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  Naciśnięcie na przycisk oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk Dodaj do
  koszyka, Klient dokonuje wyboru towaru, znajdującego się w asortymencie Sklepu
  internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera
  rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk Realizuj
  zamówienie, Klient wybiera obszar dostarczenia towaru. Klient wybiera sposób płatności oraz
  wypełnia formularz zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  • imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  • dane odbiorcy, adres oraz nr telefonu, na który ma być dostarczony towar, jeśli
  zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
 7. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez
  Klienta adres na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego
  dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w
  trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed oraz w chwili zatwierdzenia i
  złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest
  zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 9. W trakcie procedury składania zamówienia aż do momentu naciśnięcia na przycisk
  Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient ma możliwość
  modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia
  towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji
  zamówienia w zakresie wyboru i ilości należy nacisnąć na przycisk + / -, Ikonę kosza na śmieci
  widoczne na stronie Sklepu internetowego, podczas procedury składania zamówienia.
 10. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru
  dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie
  zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk Potwierdzam złożenie
  zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu
  internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przedsiębiorcy oferty zawarcia umowy
  sprzedaży towaru, będącego przedmiotem zamówienia.
 12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany
  w formularzu zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez Womai Sp. Z.o.o. Sp. K.
  wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia
  do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem
  otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży.
  Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje
  przez przesłanie Klientowi po uprzednim wyrażeniu przez niego na to zgody, wskazanej
  powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia
  zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego
  Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy.
 13. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, gdy Klient dokonał już zapłaty za
  zamówiony towar z góry, Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą
  cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części.
  Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
  chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym
  przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 3.
CENA

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone
  są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i
  usług (VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają
  kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w §5 niniejszego Regulaminu. Koszty
  dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej
  Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w
  chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej
  wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego
  dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na
  stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu zamówienia w
  chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie
  przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Sklepu
  internetowego.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą
  ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz
  rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 7. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być
  dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient
  przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów
  dostarczenia towaru:
  • gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty odbierając
  towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – przelew tradycyjny lub
  płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem za
  pośrednictwem Przelewy24.

§ 4.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA, KOSZTY I SPOSÓB DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w §2
  niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na
  wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za
  pośrednictwem wybranej przez przedsiębiorcę firmy kurierskiej lub innego wyznaczonego
  przewoźnika.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres
  wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne i każdorazowo koszty
  dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient.
 5. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są
  każdorazowo uzależnione od zmiennych czynników, jak np. wielkości dostarczanego towaru,
  czasu, w jakim firma kurierska doręczy zamówiony towar Klientowi, ilości kilometrów
  koniecznych do pokonania przez kuriera, jednakże zawsze Klient przed złożeniem
  zamówienia informowany jest o wysokości kosztów dostarczenia towaru.
 6. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, wynosi do 7
  dni roboczych licząc od dnia:
  • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką
  przy odbiorze zamówionego towaru od dnia wysłania do Klienta wiadomości
  elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
  • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność kartą
  kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości
  elektronicznej od dnia otrzymania przez Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. potwierdzenia
  poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 7. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z
  wystawionym przez Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. dokumentem sprzedaży (faktura, paragon),
  obejmującym przedmiot zamówienia.

§ 5.
PRAWO I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.
  827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego
  umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w
  szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz
  o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument,
  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wskazane w ustawie prawo dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się
  wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z
  działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął
  towar w posiadanie, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia – inna niż
  przewoźnik, weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy,
  które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od
  umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy,
  ostatnią partię lub część, bądź w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż
  przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy informując Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. o swojej decyzji o
  odstąpieniu od umowy w drodze skorzystania z formularza, którego wzór stanowi załącznik
  nr 2 do niniejszego Regulaminu, wypełnienia go i wysłania na adres Womai Sp. Z.o.o. Sp. K.,
  ul. Pawia 34, 31-154 Kraków, przy czym Klient nie ma obowiązku korzystania z załączonego
  formularza i może samodzielnie sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym
  wystarczy, że zawarta zostanie wola Konsumenta zwrócenia do sklepu internetowego
  towaru.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej
  wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient
  będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Womai Sp. Z.o.o.
  Sp. K. przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie
  nienaruszonym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
  poinformował Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu
  wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres:
  Womai Sp. Z.o.o. Sp. K., ul. Pawia 34, 31-154 Kraków z dopiskiem Zwrot.
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie
  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci
  Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z
  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Womai Sp.
  Z.o.o. Sp. K. oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. przy użyciu takich samych
  sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na
  inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w
  związku z tym zwrotem.
 11. Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
  Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
  dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania rzeczy.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014
  r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 14. W przypadku, kiedy Klient nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od
  umowy oraz nie poinformuje sklepu o rezygnacji z zamówienia, a rozpocznie się już proces
  logistyczny i przesyłka z zamówionym towarem nie zostanie przez Klienta odebrana, wówczas
  wszelkie koszty związane z wysyłką i zwrotem paczki pokrywa Klient.

§ 6.
REKLAMACJE

 1. Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad
  fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na
  zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
  jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych
  Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres
  womai.krakow@gmail.com z dopiskiem Reklamacja.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do
  korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana
  odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za
  pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
  dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez
  Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem
  reklamacji należy dostarczyć Womai Sp. Z.o.o. Sp. K.dowód zakupu towaru. Może to być na
  przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Womai Sp.
  Z.o.o. Sp. K. dostarczyć wadliwy towar do Womai Sp. Z.o.o. Sp. K., ul. Pawia 34, 31-154
  Kraków. Firma nie przyjmuje paczek obciążonych opłatą za doręczenie przesyłki. Wszelkie
  rozliczenia następują po rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient
  zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Womai Sp. Z.o.o. Sp.
  K. zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w
  zgłoszeniu reklamacji.

§ 7.
DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupującego jest WOMAI Sp. z. o.
  o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie 31-154, przy ul. Pawia 34
 2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, niezbędnego
  kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania
  Systemu. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez WOMAI Sp. z. o. o. Sp. k.w Krakowie w
  ramach realizacji zamówienia są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży.
 3. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa Kupującemu
  przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
  przenoszenia danych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania internetowego zakupu. W
  przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.
 5. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem
  programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania
  danych.
 6. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich
  danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
  (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
 9. WOMAI Sp. z. o. o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub
  błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego odnoszące
  się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014,
  poz. 121 z późn. zm.)
 3. Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego
  Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy
  Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie internetowej sklepu nowego
  Regulaminu, zaś w przypadku stałych klientów zarejestrowanych na stronie sklepu, nowy
  Regulamin zostanie przesłany im, na podane Womai Sp. Z.o.o. Sp. K. adresy poczty e-mail.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
  polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity
  Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także
  przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz.
  827).
 5. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi
  załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi
  załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2020 r. i obowiązuje do umów
  zawartych od tego dnia.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
  przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy
  zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia
  inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w
  przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które
  dostarczane są osobno,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba
  trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii
  lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy
  dostarczanych partiami lub w częściach,
  • zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę Womai
  Sp. Z.o.o. Sp. K., ul. Pawia 34, 31-154 Puszczykowo o swojej decyzji o odstąpieniu od
  niniejszej umowy w drodze wysłania pisma pocztą na adres: Womai Sp. Z.o.o. Sp. K., ul.
  Pawia 34, 31-154 Kraków z dopiskiem Zwrot.
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
  obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
  dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
  Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
  wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
  sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
  niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu
  prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
  przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne
  rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
  zwrotem.
 8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
  dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej.
 9. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
  dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
  Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:
  Womai Sp. Z.o.o. Sp. K., ul. Pawia 34, 31-154 Kraków z dopiskiem Zwrot.
 10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
  sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY